Kötüye Kullanım Bildirimi

Yanlış cevap girdiniz!
kısa link yapma

L24 Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 27/12/2021
Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Hakkımızda

Biz, Arge 24, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek,
kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Hizmetlerin bazı özellikleri, içeriğinizi ve Link 24 bağlantılarını Twitter, Facebook gibi üçüncü taraf hizmetleri hesaplarınız aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanır. Link 24‘ü bu tür üçüncü şahıs hizmetlerine bağlamayı seçerseniz, üçüncü şahıs hizmeti hesaplarınıza bağlanmamıza izin veren kimlik doğrulama bilgileri gibi bu üçüncü şahıs hizmetlerini kullanımınızla ilgili bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgileri yalnızca bize sağlandığı belirli bir nedenle kullanacağız. Ayrıca, bağlantılı üçüncü taraf hizmetleri ile etkileşim kurmak için hizmetleri nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplayabiliriz. Üçüncü taraf hizmetlerinin, o hesabın gizlilik ayarlarınıza dayalı olarak bize sağlanan bilgileri kısıtlama olanağına sahip olabileceğini unutmayın.

Bu politikada açıklandığı gibi, web sitemizi ziyaret eden veya Link 24 bağlantılarını tıklayan, görüntüleyen veya bunlarla etkileşime giren bilgisayarların veya cihazların IP adreslerinden konum çıkarabilmemizi sağlamak için, üçüncü taraf hizmet sağlayıcımızdan IP'den türetilen konum bilgileri alırız. Ayrıca, üçüncü taraf hizmet sağlayıcımızdan ticari müşteri bağlantılarımızın ve potansiyel müşteri adaylarımızın ticari iletişim bilgilerini alırız.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  • Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle [email protected] e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz. Endişelerinizi çözmek için her türlü çabayı göstereceğiz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

6563 Sayılı Kanun, kişisel verilerin korunması ile ilgili özel bir hüküm içermektedir. Düzenlemeye göre Hizmet Sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar 6563 Sayılı Kanun kapsamında yaptıkları işlemler sebebiyle elde ettikleri kişisel verileri güvenle saklamak zorundalar. Ayrıca kişisel verileri, ilgili kişinin izni olmadan üçüncü kişilere iletmeleri ve başka amaçla kullanmaları da kanun hükmü ile yasaklanmıştır.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda bu durum aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı:

Link 24 Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili kurallar nelerdir?
Link 24 Kişisel verilerin silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması, diğer gereklilikler ortadan kalktığında Link 24 tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir.

Link 24'de gizlilik, veri ve işlem güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve Link 24‘de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Link 24 tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve mağduriyet doğurmaması bakımından gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, şirket içinde de KVKK‘ya riayet edilmesi sağlanmaktadır.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Link 24 özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.

Link 24, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) m.11’e göre kişilerin hakları neler?