Kişisel Verileri Koruma Kanunu

6563 Sayılı Kanun, kişisel verilerin korunması ile ilgili özel bir hüküm içermektedir. Düzenlemeye göre Hizmet Sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar 6563 Sayılı Kanun kapsamında yaptıkları işlemler sebebiyle elde ettikleri kişisel verileri güvenle saklamak zorundalar. Ayrıca kişisel verileri, ilgili kişinin izni olmadan üçüncü kişilere iletmeleri ve başka amaçla kullanmaları da kanun hükmü ile yasaklanmıştır.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda bu durum aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı:

Link 24 Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili kurallar nelerdir?
Link 24 Kişisel verilerin silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması, diğer gereklilikler ortadan kalktığında Link 24 tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir.

Link 24'de gizlilik, veri ve işlem güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve Link 24‘de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Link 24 tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve mağduriyet doğurmaması bakımından gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, şirket içinde de KVKK‘ya riayet edilmesi sağlanmaktadır.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Link 24 özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.

Link 24, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) m.11’e göre kişilerin hakları neler?